banner
Dự án
Điều lệ công ty
 
Điều lệ Công ty cổ phần 471 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 31/03/2017
 
Điều lệ Công ty cổ phần 471 sửa đổi lần 4 tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 26/11/2013
 
Điều lệ Công ty Cổ phần 471 được sửa đổi bổ sung lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2013
 
Điều lệ Công ty Cổ phần 471 được sửa đổi bổ sung lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2011
 
Điều lệ Công ty Cổ phần 471 dã được sửa đổi bổ sung lần 1 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2010
<< Đầu   Trước  
1  2 
  Tiếp   Cuối >>

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Địa chỉ : Số 9 - Trần Nhật Duật – TP Vinh - Nghệ An.

Điện thoại : 0383.842.356 - Fax : 0383.848.964

Email : congty471@gmail.com Website:www.congty471.com.vn