banner
Dự án
Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần 471

Ngày 21/1/2014

 

 

 

          CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 

 

I. Sơ đồ bộ máy quản lý Công ty

 

  

                                                                        

 

 

 

II. Bộ máy quản lý công ty:

1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu hội đồng quản trị (HĐQT) để quản trị công ty giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội. Bầu ban kiểm soát để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh điều hành của công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tình hình năm và ngân sách tài chính.

2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý do Đại hội đồng cổ đông bầu ra có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT gồm có 05 thành viên với nhiệm kỳ hoạt động là 05 năm.

 

3. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do đại hội đồng cổ đông bầu ra có chức năng, nhiệm vụ tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty. Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên với nhiệm kỳ hoạt động là 05 năm.

4. Ban điều hành:

Ban điều hành gồm có 01 Giám đốc, 04 Phó Giám đốc.

Giám đốc công ty do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm là người đại diện theo pháp luật Công ty. Là người điều hành công việc sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty; Chịu sự kiểm tra và giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

 Giúp việc cho Giám đốc trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh là các Phó Giám đốc. Các Phó Giám đốc được HĐQT bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc. .

5. Các phòng tham mưu gồm:

- Phòng Hành chính -  Quản trị

- Phòng Tổ chức cán bộ -  Lao động tiền lương

- Phòng Tài chính - Kế toán

- Phòng Kinh doanh

- Phòng Kỹ thuật

- Phòng thí nghiệm

- Phòng Quản lý Vật tư

- Phòng Quản lý Thiết bị

Có chức năng tham mưu cho Giám đốc về các lĩnh vực được phân công, như kinh doanh, kỹ thuật, chất lượng, tài chính - kế toán, vật tư thiết bị, tổ chức cán bộ - Tiền lương, tiêu chuẩn định mức...

Phối hợp hoạt động giữa các phòng ban với nhau và các bộ phận cấp dưới. Kiểm tra việc thực hiện, tổng kết, đánh giá kết quả.

Chức năng cụ thể của các Phòng có thể tóm tắt như sau:

- Phòng Hành chính – Quản trị

Thực hiện chức năng bảo vệ cơ quan, công tác lễ tân, tiếp khách đối ngoại, theo dõi công văn đến, đi, trực điện thoại, fax, phô tô tài liệu nội bộ; theo dõi đội ngũ lái xe con; đảm bảo các nhu cầu văn phòng, hành chính trong công ty, chịu trách nhiệm vệ sinh, y tế trong khu vực cơ quan...

- Phòng Tổ chức cán bộ - LĐTL

Thực hiện chức năng quản lý và tổ chức cán bộ công nhân viên trong công ty, thực hiện các chính sách, chế độ lao động và lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, công tác an toàn lao động trong công ty.

Trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất lập kế hoạch tuyển chọn, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công nhân cho phù hợp với nhiệm vụ của các bộ phận, các công trường .

Căn cứ vào tiêu chuẩn nhà nước quy định, đối chiếu với tình hình thực tế để xây dựng đơn giá tiền lương trình cấp trên duyệt. Theo dõi chặt chẽ mức lương, diễn biến lương, giải quyết các chế độ chính sách, bảo hiểm, phép, bảo hộ lao động, hưu trí... của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty;  xây dựng nội quy công tác chế độ làm việc trong công ty.

Định kỳ báo cáo công tác lao động, tiền lương, công tác cán bộ cho các cấp quản lý. Quản lý hồ sơ lý lịch của CB CNV.

- Phòng Tài chính - Kế toán

Giúp Giám đốc thực thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về kế toán tài chính theo quy định của nhà nước. Kiểm tra giám sát  tình hình sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và các mặt hoạt động của công ty lập kế hoạch tài chính hàng quý, năm trình các cấp quản lý, lập các hồ sơ xin cấp vốn, các luận chứng đầu tư thiết bị, thủ tục vay vốn ngân hàng, kế hoạch tiền mặt phục vụ sản xuất.

Kiểm tra các hợp đồng kinh tế, các hoá đơn, chứng từ thanh toán để đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp.Theo dõi việc thực hiện các quỹ tại công ty. Tổ chức hạch toán trong công ty từ đó tham mưu cho giám đốc điều chỉnh các quyết định để tổ chức sản xuất hợp lý tiết kiệm, hiệu quả.

Thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước,các chế độ đối với người lao động theo chính sách, quy định của chính phủ.

Thanh quyết toán các chi phí và chi trả các chi tiêu phát sinh trong nội bộ công ty theo các quy chế của công ty quy định và chế độ của nhà nước.

Lập các báo cáo tài chính ở các kỳ báo cáo theo quy định gửi các cấp quản lý, trên cơ sở số liệu tại các kỳ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác tài chính cũng như hiệu quả sản xuất; Tham mưu cho lãnh đạo công ty trong công tác điều hành sản xuất về mặt tài chính, nhằm bảo toàn và phát triển vốn.

- Phòng Kinh doanh

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác kinh doanh của công ty, lập các hồ sơ đấu thầu các công trình, tìm kiếm việc làm, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch sản xuất của công ty ở các đơn vị sản xuất. Soạn thảo các hợp đồng kinh tế và các thủ tục thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng với các chủ đầu tư và các đối tác kinh doanh cũng như nội bộ công ty. Lập các dự toán chỉnh lý công trình để trình duyệt, lập dự toán nội bộ công ty và trình các phương án giao khoán cho các đội sản xuất.

Lập báo cáo thực hiện kế hoạch hàng quý, năm và phương hướng nhiệm vụ cho kỳ sau cho các cấp quản lý đồng thời thông báo cho các bộ phận trong công ty biết để thực hiện.

- Phòng Kỹ thuật

Tham mưu cho Giám đốc về công tác kỹ thuật chất lượng công trình. Căn cứ vào hồ sơ thiết kế của các công trình mà công ty đã được giao để thi công phòng Kỹ thuật - Chất lượng sẽ giao thực tế cho đội sản xuất để tiến hành thi công. Theo dõi, đồng thời giám sát đội sản xuất về công tác kỹ thuật chất lượng để công trình thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt với chất lượng thi công đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật đã quy định.

Tiến hành các thủ tục nghiệm thu và bàn giao công trình cho chủ đầu tư để làm các thủ tục thanh, quyết toán công trình cho chủ đầu tư và nội bộ công ty.

 - Phòng Thí nghiệm

Thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm tra , kiểm chuẩn các loại vật liệu xây dựng trước khi đưa vào thi công, kiểm tra chất lượng công trình thi công theo tiêu chuẩn nhà nước quy định.

- Phòng Quản lý Vật tư

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác vật tư tổ chức cung ứng các vật tư chính cho các đội sản xuất và cho toàn công ty một cách đầy đủ kịp thời trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất dự trù mua sắm vật tư, ký các hợp đồng mua bán vật tư.

Lập các định mức tiêu hao nhiên liệu, định mức sử dụng vật tư cho các đơn vị nội bộ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các quá trình sử dụng vật tư.

 - Phòng Quản lý thiết bị

Tham mưu cho Giám đốc trong công tác thiết bị, bố trí xe máy, thiết bị thi công cho các công trình. Trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất lập kế hoạch mua sắm, sữa chữa thiết bị xe máy, tổ chức đấu thầu và ký các hợp đồng cung cấp thiết bị. Theo dõi , hướng dẫn, kiểm tra quá trình sử dụng thiết bị.

6. Các đơn vị sản xuất gồm:   09 Đội và 01 Xưởng sữa chữa thiết bị

- Đội cơ giới 1: Đội sản xuất cơ giới

- Đội cầu 2:       Đội sản xuất cơ giới

- Đội cơ giới 3: Đội sản xuất cơ giới

- Đội cơ giới 4: Đội sản xuất cơ giới

- Đội cơ giới 5: Đội sản xuất cơ giới

- Đội cơ giới 6: Đội sản xuất cơ giới

- Đội cơ giới 7: Đội sản xuất cơ giới

- Đội cơ giới 9: Đội sản xuất cơ giới

- Đội cơ giới 10: Đội sản xuất cơ giới

- Xưởng SCTB : Xưởng sữa chữa TB

Ngoài ra tùy theo tình hình cụ thể của sản xuất công ty có thể thành lập các công trường sản xuất để đảm bảo hiệu quả của sản xuất kinh doanh và tiến độ công trình.

Các Đội sản xuất trực tiếp và công trường chịu trách nhiệm thi công các công trình theo kế hoạch được giao theo đúng tiến độ, chất lượng và mỹ thuật.  Xưởng sữa chữa thiết bị chịu trách nhiệm sữa chữa xe máy, thiết bị nội bộ công ty ; xây dựng, lắp đặt trạm xay đá, trạm trộn bê tông nhựa trên các công trường...

Các tin bài khác :

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Địa chỉ : Số 9 - Trần Nhật Duật – TP Vinh - Nghệ An.

Điện thoại : 0383.842.356 - Fax : 0383.848.964

Email : congty471@gmail.com Website:www.congty471.com.vn