Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu phục vụ Đại hội
Đăng: 4/11/2019 10:58:49 AM
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 Công ty cổ phần 471 xin thông báo tới Quý cổ đông Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu phục vụ Đại hội. Mời Quý cổ đông xem thông tin tại đây:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Giấy đăng ký tham dự Đại hội.

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

Quy chế làm việc tại Đại hội.

Chương trình Đại hội.

Báo cáo hết nhiệm kì 2014-2019 của HĐQT.

Báo cáo của Tổng Giám đốc.

Báo cáo tài chính, chi trả cổ tức, thù lao trình ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Báo cáo của Ban kiểm soát.

Tờ trình của Ban kiểm soát đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Tờ trình của HĐQT biểu quyết một số vấn đề.

Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì 2019-2023.

Quy chế ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kì 2019-2023.

 Dự thảo nghị quyết ĐH ĐCĐ thường niên năm 2019.

TIN BÀI KHÁC:

Công bố thông tin và Nghị quyết của HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT công ty cổ phần 471 nhiệm kì 2019 - 2024Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019Công ty cổ phần thông báo thời gian chốt danh sách và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017
Huân chương - Giải thưởng
prev
  • Huân chương Độc Lập hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhất
  • Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
  • Huân chương Lao Động hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhì
next
Dự án tiêu biểu