Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019
Đăng: 4/6/2019 8:33:46 AM
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2019

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 công bố tại kỳ họp thứ 8 khóa XIII của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 471; 

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 471 xin công bố thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

+ Thời gian đã công bố: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 16 tháng 04 năm 2019 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời).

+ Thời gian thay đổi: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 20 tháng 04 năm 2019 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời).

 

Thân trọng!

TIN BÀI KHÁC:

Công bố thông tin và Nghị quyết của HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT công ty cổ phần 471 nhiệm kì 2019 - 2024Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tài liệu phục vụ Đại hộiCông ty cổ phần thông báo thời gian chốt danh sách và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2017
Huân chương - Giải thưởng
prev
  • Huân chương Độc Lập hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhất
  • Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
  • Huân chương Lao Động hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhì
next
Dự án tiêu biểu