Quy chế quản trị nội bộ
Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Quyết định ban hành và quy chế dân chủ cơ sở tại nơi là việc.

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý trong công ty

Quyết định số 049a/QĐ-HĐQT 471 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý trong công ty Cổ phần 471

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 471 gọi tắt là nhằm quy định cụ thể chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn, quy trình làm việc và các mối quan hệ công tác của HĐQT.

Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin điện tử

Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, quản trị và sử dụng Hệ thống thông tin điện tử của Công ty Cổ phần 471 bao gồm

Huân chương - Giải thưởng
prev
  • Huân chương Độc Lập hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhất
  • Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
  • Huân chương Lao Động hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhì
next
Dự án tiêu biểu