Điều lệ công ty
Điều lệ Công ty Cổ phần 471 sửa đổi lần 5

Điều lệ Công ty cổ phần 471 sửa đổi lần 5 tại Đại hội thường niên năm 2015 ngày 08/4/2015.

Điều lệ Công ty cổ phần 471 sửa đổi lần 4 năm 2013

Điều lệ Công ty cổ phần 471 sửa đổi lần 4 tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 26/11/2013

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 sửa đổi năm 2013

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 được sửa đổi bổ sung lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2013

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 sửa đổi năm 2011

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 được sửa đổi bổ sung lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2011

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 sửa đổi năm 2010

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 đã được sửa đổi bổ sung lần 1 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2010

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 năm 2008

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 6/12/2008

Huân chương - Giải thưởng
prev
  • Huân chương Độc Lập hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhất
  • Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
  • Huân chương Lao Động hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhì
next
Dự án tiêu biểu