Thông tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 - Công ty cổ phần 471

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm năm 2015 - Công ty cổ phần 471

Báo cáo tài chính 2014

Báo cáo tài chính năm 2014 - Công ty cổ phần 471

Báo cáo tài chính 2013

Báo cáo tài chính năm 2013 - Công ty cổ phần 471

Điều lệ công ty
Điều lệ Công ty Cổ phần 471 sửa đổi lần 5

Điều lệ Công ty cổ phần 471 sửa đổi lần 5 tại Đại hội thường niên năm 2015 ngày 08/4/2015.

Điều lệ Công ty cổ phần 471 sửa đổi lần 4 năm 2013

Điều lệ Công ty cổ phần 471 sửa đổi lần 4 tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 26/11/2013

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 sửa đổi năm 2013

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 được sửa đổi bổ sung lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/4/2013

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 sửa đổi năm 2011

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 được sửa đổi bổ sung lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2011

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 sửa đổi năm 2010

Điều lệ Công ty Cổ phần 471 đã được sửa đổi bổ sung lần 1 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2010

Quy chế quản trị nội bộ
Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

Quyết định ban hành và quy chế dân chủ cơ sở tại nơi là việc.

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý trong công ty

Quyết định số 049a/QĐ-HĐQT 471 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý trong công ty Cổ phần 471

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 471 gọi tắt là nhằm quy định cụ thể chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn, quy trình làm việc và các mối quan hệ công tác của HĐQT.

Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin điện tử

Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, quản trị và sử dụng Hệ thống thông tin điện tử của Công ty Cổ phần 471 bao gồm

Huân chương - Giải thưởng
prev
  • Huân chương Độc Lập hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhất
  • Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
  • Huân chương Lao Động hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhì
next
Dự án tiêu biểu