Thông tin cổ đông
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần 471 năm 2016

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần 471 năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo : V.v Ông Nguyễn Chí Thành, Ông Nguyễn Văn Toàn thôi làm thành viên HĐQT; Ông Phan Xuân Nông thôi làm thành viên BKS

Thông báo : V.v Ông Nguyễn Chí Thành, Ông Nguyễn Văn Toàn thôi làm thành viên HĐQT; Ông Phan Xuân Nông thôi làm thành viên BKS

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp : Về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần 471.

Thông báo mời họp : Về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần 471.

Thông báo : V.v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông báo : V.v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghi quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng số cổ phần của Công ty cổ phần 471 tại Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng công trình 676

Nghi quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng số cổ phần của Công ty cổ phần 471 tại Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng công trình 676

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2015

thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

Báo cáo thường niên năm 2015

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thành lập Văn phòng Hà Nội

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc thành lập Văn phòng Hà Nội

Thư xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh tăng chỉ tiêu Đầu tư tài sản của Kế hoạch SXKD năm 2015

Thư xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh tăng chỉ tiêu Đầu tư tài sản của Kế hoạch SXKD năm 2015

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2015

Bố cáo đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Bố cáo đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại sở giao dịch chứng khoán hà nội

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015

Huân chương - Giải thưởng
prev
  • Huân chương Độc Lập hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhất
  • Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
  • Huân chương Lao Động hạng Ba
  • Huân chương Lao Động hạng Nhì
next
Dự án tiêu biểu